صنایع مخابراتی

شرکت های مخابراتی ارائه دهنده خدمات اینترنتی همواره با چالش اتوماسیون رویه ارائه سرویس، مدیریت فروش، انبارداری و حقوق و دستمزد به صورت یکپارچه مواجه بوده اند. تحلیل رویه های کاری این شرکت ها و ارائه نرم افزار های مناسب به همراه انتخاب مناسب ترین تکنولوژی توسعه نرم افزار با توجه به نیاز های این دست از شرکت ها کاری بود که تنها از دُرنویس برآمد. پروژه کاراوند خود نیز گواهی بر این امر است. یکپارچه سازی مدیریت امور این شرکت ها با ارائه راهکار هایی خاص نیز همراه بود.
این راهکار ها به شرح زیر می‌باشند:

سیستم Billing و Charging

مشتریان شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی خود مهم ترین بخش Work Flow و تامین کننده مهم ترین اطلاعات که صورتحساب ایشان می‌باشد هستند. بنابراین ارتباط مشتریان به صورت مستقیم با سامانه امری بسیار مهم است زیرا نگهداری از Contact Point مناسب در صفحات Ecare علاوه بر حس رضایتمندی بیشتر مشترک، می تواند باعث Up Sale شدن محصولات و خدمات شود با توجه به این اهمیت راهکار ارتباطی در نظر گرفته شده برای مشتریان اپلیکیشن Billing یا صورتحساب خدمات می‌باشد. مشتریان با استفاده از این اپلیکیشن می توانند میزان استفاده شان از خدمات را مشاهده کرده و صورتحساب هایشان را بپردازند. حذف این رویه از سیستم کاری کارمندان شرکت ها و واگذاری آن به یک اپلیکیشن سهم به سزایی در استفاده مفید تر و کارآمد تر از نیروی انسانی خواهد داشت.

سیستم Charging

به مانند راهکار Billing مشتریان برای Charging یا تمدید خدماتشان می‌توانند با سامانه در ارتباط باشند و خدمت دلخواه خود را نتخاب کرده و پس از پرداخت هزینه مربوطه سرویس مد نظرشان را دریافت کنند.

توزیع و انبار

نگهداری و توزیع محصولات و تخصیص تجهیزات به کارشناسان، پیمانکاران و سایر انبارها و ارائه خدمات نصب و پشتیبانی رویه ای نوین از انبارداری را می‌طلبد که این رویه در بخش توزیع و انبار نرم افزار گنجانده شده است. در این بخش محصولات و تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات که بایستی که کارشناسان تخصیص داده شود مدیریت شده و از سمت انبار دار و کارشناس اطلاعات لحظه ای مربوط به تجهیزات و محصولات در طی رویه ارائه خدمت جمع آوری می شود. بنابراین رهگیری و ثبت اطلاعات از هر واحد به صورت یکپارچه به هر کدام از اقلام انبار آسان می‌شود. بازگرداندن اقلام و جا به جایی تجهیزات میان کارشناسان نیز رویه ای نوآورانه است که در این بخش گنجانده شده و سهولت کار انبارداران مجموعه را افزایش می‌دهد.

نصب و پشتیبانی

در شرکت های مخابراتی ارائه دهنده خدمات اینترنت رویه نصب از هنگام ثبت سفارش مشتری شروع شده و تا اتمام کار کارشناس در محل نصب ادامه دارد. تمامی این رویه با پیوند خوردن به بخش انبار، Charging، فروش و همچنین دریافت اطلاعات از سمت کارشناس به واسطه نرم افزار تخصصی طراحی شده برای ایشان، به شکل یک اتوماسیون درآمده و نیاز به وجود یک Call Center و هماهنگ کننده به منظور نظارت بر مراحل مختلف نصب را از بین می‌برد. همین امر به خودی خود به معنی تحولی در رویه های کاری این دست از شرکت ها و برتری نسبت به رقیبان در سرعت و دقت ارائه خدمات اینترنتی می‌باشد.